استودیو استاپ موشن و عروسکی


- به مساحت 100 متر
- همراه با اتاق ضبط صدا