استراتژی

رایمون مدیا بعنوان بزرگترین مرکز CGI کشور توانایی ارائه خدمات مختلف در حوزه تصویرسازی رایانه ای را دارا باشد خدماتی از قبیل:
•Animation (پویا نمایی)
•Video Game (بازی های ویدئویی)
•VFX (جلوه های ویژه دیجیتال)
•Multimedia (چندرسانه ای)
•Application (برنامک ابزارهای هوشمند)
•Industrial design(طراحی صنعتی)
•Architecture (معماری)
•Fashion design (طراحی لباس)
و همچنین دیگر قابلیت های فناورانه مانند:
•V/R(واقعیت مجازی)
•A/R(واقعیت افزوده)
•BCI (واسط مغز و رایانه)
•P/C GPU Based(پردازش موازی گرافیکی)
با این رویکرد می توان هدف غایی رایمون مدیا را در یک خط توصیف کرد:

«ایجاد بزرگترین مرکز تولید و ارائه خدمات فناوری چند رسانه ای در خاورمیانه»

تحقق این هدف نیازمند استراتژی درست، برنامه¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.
از سوی دیگر مدل استقرار و مشی رایمون بیشتر به مرکز شتابدهی و شتابدهنده مطابقت دارد از این رو می توان در رویکردی دیگر رایمون را « بزرگترین مرکز شتابدهی و تسهیل گری هدفمند محتوای دیجیتال» به حساب آورد.