تیم کاری

دکتر سید مهدی جوادی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره


مهدی قیدی

مدیر توسعه بازار


نادر یزدی

مدیر اداری و مالی


علیرضا حقیقی

مدیر فنی


مینا توسلی

کارشناس تجاری سازی بین الملل


امیر بهره مند

مسئول دفتر مدیرعامل


شهاب حیدریان

کارشناس فنی