تیم کاری

Javadi

دکتر سید مهدی جوادی – مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عبدالله زاده

امین عبدالله زاده – مسئول دفتر مدیرعامل

Shahab

شهاب حیدریان – کارشناس فنی

Haghighi

علیرضا حقیقی – مدیر فنی