• تیم کاری

  Javadi

  دکتر سید مهدی جوادی – مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

  عبدالله زاده

  امین عبدالله زاده – مسئول دفتر مدیرعامل

  Shahab

  شهاب حیدریان – کارشناس فنی

  Haghighi

  علیرضا حقیقی – مدیر فنی