تیم کاری

WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.36.49 PM

مهندس علیرضا حقیقی قریب – مدیر عامل

مریم کارآمد

مریم کارآمد – کارشناس تولید

علی محمدی

علی محمدی – مدیر مالی اداری

شهاب حیدریان

شهاب حیدریان – مدیر فنی

محمد اقتداری

محمدرضا اقتداری – تاسیسات

امین عبدالله زاده

امین عبدالله زاده – مسئول دفتر مدیرعامل