استودیو شماره ۳، تصویربرداری، چند منظوره
پرده کروماکی سبز رنگ
مساحت ۱۰۰ متر
پرده مشکی، black box
دارای اتاق رژی و گریم
پرده سفید جهت عکاسی صنعتی
دارای تجهیزات نور، صدا و تصویربرداری و کنترلهای برق