- با مساحت 250 متر
- مناسب جهت جلوه های ویژه و تولید برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی و ...
- با امکانات و تجهیزات ساخت و تولید برنامه