۱۳
مرداد

ظرفیت سینمای پویانمایی ده ها برابر بیشتر است!

علیرضا حقیقی، مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون گفت: تولیـد سرانه‌ی فیلم های ویژه کودکان و نوجوانان در کشـور مـا بسیار کمتر از استاندار جهانی است و ضعف ما در صنعت پویانمایی را نشان می‌دهد.

وی در دورهمی صنایع خلاق در نشست تصویری (وبینار) صنعت پویانمایی افزود: با توجه به این موضوع که بیــش از ۸۰ درصد از برنامه‌های مربـوط بــه کـودک و نوجـوان صـدا و ســیما از محصـولات خارجـی و وارداتـی اســت و تأثیر فرهنگ کشور تولید کننده در نسل جوان را به همراه دارد این امر ضعف ایران در صنعت پویانمایی را آشکار کرد.

مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون در ادامه گفت: پویانمایی بـه عنـوان هنر-صنعـت، یکـی از دریچـه هـای مهـم برقـراری ارتبـاط بـا دنیـای معاصـر و منظـری بـرای نمایـش هنـر و فرهنـگ ملـی هـر کشـور اسـت. هنـری کـه بـی شـک نیازمنـد دیـده شـدن از منظـر صنعـت اسـت؛ پویانمایی ایـران بـه دلیـل عوامـل مختلفـی نتوانسـته اسـت بـه یـک تولیـد صنعتـی منتهـی شود و ایـران از ظرفیـت هـای وجـودی ایـن رسـانه‌ی قدرتمنـد در بخـش پویانمایی صنعتـی، بسـیار کـم بهـره مانـده اسـت. وی افزود :فرهنــگ و هنــر ایرانــی مهــم تریــن دلیــل وجهــه‌ی بیــن المللـی و عامـل نفـوذ و پذیـرش مـا در جوامـع دیگـر جهـان اسـت؛ بنابرایـن در صورتـی کـه بـا پشـتوانه‌ی فرهنـگ و هنر کشـور موفـق بـه تولیـد کیفـی محصـولات پویانمایـی شـویم، راحت‌تر می‌توانیم فرهنگ خود را در سراسر جهان ترویج دهیم.

آقای حقیقی با اشاره به این موضوع که تصدی گری دولتی یکی از مشکلات پویانمایی سازی است گفت: گسـترش خصوصـی سـازی در عرصه هـای فرهنگ و هنــر کشــور از جملــه راهبردهــای مهــم و کارکردهــای اساسـی اجـرای کاهـش تصدی گـری دولـت اسـت. از این طریـق بسـتر مناسـبی برای تعامــل دسـت انــدرکاران دولتـی و بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه فراهـم مـی شـود.
مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون با اشاره به این موضوع که در سال‌های اخیر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شاهد مهاجرت مغز‌ها در حوزه پویانمایی هستم و کارشناسان این حوزه به مالزی، هند، ترکیه، کانادا و بقیه کشور‌ها که جذب انیماتور دارند می‌روند، افزود: بــا عنایــت بــه ایــن کــه سـرمایه هــای ارزشــمندی از هــم وطنــان هنرمنــد و کارشناســان صاحــب نظــر و مجــرب در شــرکت هــای بــزرگ تولیــدات پویانمایــی خارج از کشــور فعالیـت مـی کننـد و همـواره در پـی فرصـت مناسـبی بـرای بازگشــت بــه کشــور خدمــت بــه بالنگــی فرهنــگ و مفاخــر آب و خـاک خویـش هسـتند؛ بـا اجـرای ایـن طـرح، حداقـل در ایـن حـوزه از رونـد رو بـه رشـد مهاجـرت و فـرار مغزهـا جلوگیـری می‌شـود و بسـتر بازگشـت هـم وطنـان متخصص، بـا کولـه بـاری از علـم، تجربـه و دانـش فنـی فراهـم مـی شود.

مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون با اشاره به این موضوع که برای تولید یک پویانمایی موفق نیازمند تیم قوی و پویا هستیم گفت: تولیـد یـک اثـر پویانمایی نیاز بـه گـروه گسـترده‌ای دارد و جـدا از کادر تخصصـی تولیـد کـه شـامل کارگـردان، نویسـنده، انیماتورهـا، طـراح صحنه، صداگذار، تدویـنگـر و غیـره اسـت؛ بـرای دانـش آموختـگان جویــای کار در رشــته هــای هنــری، ادبــی، علــوم انســانی، رایانـه و زبـان هـای خارجـی نیـز فرصـت شـغلی فراهـم مـی شـود.
آقای حقیقی گفت: اوج بالندگی پویانمایی در داخل کشور از جهت تکنیک، ساختار و محتوا است که در دهه ۹۰ می‌شود. دوره‌ای که بخش خصوصی در آن قوت یافته است.
وی افزود: بحـران بـی هویتـی و آسـیب پذیـری هـای فرهنگـی جامعـه‌ی جـوان امـروز، نشـان از ضعـف برنامـه ریـزی رسـانه هـای دیـروز در بخـش کـودکان و نوجوانـان دارد. تولیـد سـرانه‌ی فیلـم هـای ویـژه کـودکان و نوجوانـان در کشـور مـا کمتـر از ۱۰ دقیقـه بـرای یـک سـال هـر کـودک ایرانـی اسـت. ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از ۸۰ درصد از برنامــه هــای مربــوط بــه کــودک و نوجــوان صــداو ســیما از محصــولات خارجــی و وارداتــی اســت که به قهرمان سـازی و الگو پـردازی در ذهن کودکان و جوانان پرداخته اند.

مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون با اشاره به این موضوع که این مرکز در سال ۹۶ با هدف تأسیس بزرگترین مرکز CGI ایران تأسیس شد گفت: ایده اولیه تأسیس تجمیع امکانات و خدمات لازم برای تولید کنندگان پویانمایی، گیم، جلوه‌های ویژه، فیلم و. بود تا بتوانند با در اختیار قرار دادن امکاناتی نظیر رندرفارم، موشن کپچر، استدیو استاپ موشن، بلک باکس، کروماکی، موشن کپچر، صدا و تصویر، سالن همایش و… بتوانند محصولات فاخر ایرانی را تولید و عرضه کنند.
آقای حقیقی با اشاره به این موضوع که رندر فارم رایمون و استدیو‌های این مجموعه جز برترین‌ها در کشور هستند افزود: در حال حاضر انیمارتور‌های زیادی از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون استفاده می‌کنند و تولیدات شاخص زیادی در قالب تولیدات تلوزیونی، پویانمایی، گیم و تجربه برگزاری نشست‌های تصویری (وبینار) آموزشی، همایش‌ها و رویداد‌ها داشته ایم.
وی گفت: از برنامه‌های شاخصی که در رایمون تولید شده است می‌توان به برنامه زندگی پس از زندگی، مسابقه فن آورد و مغناطیس، رندر فیلم خورشید، مسخره باز، فیلم هندی ۲.۰، پویانمایی امیر الزمان، کلیپ حاج قاسم سلیمانی، مجموعه پویانمایی تلویزیونی جوانمردان، تریلر بازی انتقام سلاطین و … اشاره کرد.
مدیر اجرائی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون با اشاره به این موضوع که ما در رایمون به عنوان شتابدهنده صنایع خلاق فعالیت می‌کنیم افزود: طبق صحبت‌هایی که با معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده است رایمون از طریق فراخوان و ثبت ایده در سایت، به جذب ایده می‌پردازد و تیم‌ها را به پروژه شتابدهی هدایت می‌کنند تا بتوانند با استفاده از خدمات رایمون ایده خود را پرورش دهند و به بازار عرضه کنند.